5. Technické podmínky provozu vozidel

Zákon č. 56/2001 Sb. a jeho prováděcí vyhláška definují, za jakých okolností smíme užít vozidlo k jízdě po pozemních komunikacích.

5.1 Registr silničních vozidel

 

Registr silničních vozidel je seznam, který vedou obce s rozšířenou působností.
Každý, kdo hodlá provozovat na území ČR silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo, je povinen tato vozidla přihlásit k registraci, kdy je vozidlům přidělena registrační značka.

 

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel
Žádost o zápis změn údajů zapisovaných do registru silničních vozidel jsou osoby povinny podat do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu údajů.

 

Trvalé a dočasné vyřazení vozidla z registru silničních vozidel
Obecní úřad obce s rozšířenou působností trvale vyřadí vozidlo z registru na žádost jeho vlastníka.
Se žádostí o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel předloží vlastník motorového vozidla potvrzení o převzetí autovraku vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků.
Vlastník vozidla přitom odevzdá tabulky s přidělenou registrační značkou.

 

Vlastník motorového vozidla je povinen do 7 dnů od podání žádosti o trvalé vyřazení vozidla odevzdat obecnímu úřadu osvědčení o registraci motorového vozidla a přípojného vozidla, tabulku s přidělenou registrační značkou a předložit technický průkaz motorového vozidla k vyznačení neplatnosti technického průkazu a k vyznačení záznamu o trvalém vyřazení vozidla z registru.

5.2 Technická prohlídka

 

Provozovatel silničního vozidla přistaví k technické prohlídce:
a) osobní automobil, nákladní automobil, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, motocykl, přípojné vozidlo, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, kromě nebrzděného přívěsu, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, nejpozději ve lhůtě 4 let po prvním zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel (dále jen "zaregistrování silničního vozidla") a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách 2 let,

 

b) nákladní automobil, jehož přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, speciální automobil, autobus, silniční vozidlo s právem přednosti v jízdě, cvičné silniční vozidlo autoškoly, vozidlo taxislužby, vozidlo půjčovny automobilů určené k nájmu, kromě nebrzděného přívěsu, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, přípojné vozidlo, jehož přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, nejpozději ve lhůtě 1 roku po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději v jednoročních lhůtách,

 

c) nebrzděný přívěs, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, motocykl, jehož zdvihový objem pístového spalovacího motoru pohonu silničního vozidla nepřevyšuje 50 cm3 nebo jehož nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 50 km.h-1, s výjimkou motocyklu opatřeného šlapadly, nejpozději ve lhůtě 6 let po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách 4 let.

 

(2) Provozovatel dovezeného silničního vozidla, které bylo registrováno v zahraničí, přistaví silniční vozidlo k technické prohlídce před registrací silničního vozidla v České republice a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách stanovených v odstavci 1 podle druhu silničních vozidel, s výjimkou silničního vozidla uvedeného v odstavci 1 písm. a), které přistaví provozovatel silničního vozidla po první technické prohlídce pravidelně nejpozději ve lhůtách 2 let.

5.3 Měření emisí

 

Provozovatel silničního motorového vozidla přistaví toto vozidlo k pravidelnému měření emisí jeden měsíc před ukončením platnosti technické prohlídky.

 

Lhůta pro přistavení silničního vozidla k pravidelné technické prohlídce a k pravidelnému měření emisí se počítá ode dne zaregistrování silničního vozidla a potom vždy ode dne provedení pravidelného měření emisí.

 

Stanice měření emisí v případě kladného výsledku měření emisí vystaví osvědčení o měření emisí, vyznačí v něm kladný výsledek měření emisí. Na zadní tabulku registrační značky se již kontrolní nálepka s vyznačením měsíce a roku příštího měření emisí nevylepuje.

5.4 Kola, pneumatiky a protiskluzové řetězy

 

Pneumatiky musí provozovatel vozidla udržovat vždy řádně nahuštěny na tlak předepsaný výrobcem vozidla. Náhradní pneumatiky musí být nahuštěny nejméně na tlak odpovídající nejvyššímu předepsanému huštění pneumatik na vozidle.

 

Pláště pneumatik nesmí mít na svém vnějším obvodu trhliny nebo poškození. Činná plocha pláště pneumatiky v provozu musí mít po celém obvodu a celé šíři jasně viditelný dezén s hloubkou drážek u mopedů nejméně 1,0 mm, u ostatních vozidel nejméně 1,6 mm.

 

Používání pneumatik s protiskluzovými hroty je pro všechna vozidla zakázáno, s výjimkou vozidel záchranné služby.

 

Na téže nápravě musí být používány pouze shodné pneumatiky.
Shodnou pneumatikou se rozumí pneumatika:

 • Stejného rozměru
 • Konstrukce (diagonální, radiální, smíšená)
 • Druhu dezénu (letní nebo zimní)
 • Značky

5.5 Povinná výbava

 

Do povinné výbavy patří:

 • 1. náhradní elektrické pojistky (od každého druhu jedna)
 • 2. po jedné náhradní žárovce k vnějšímu osvětlení
 • 3. příruční zvedák
 • 4. klíč na matice kol
 • 5. náhradní kolo
 • 6. lékárnička
 • 7. výstražný trojúhelník
 • 8. reflexní vesta


Příruční zvedák a klíč na matice kol mít ve vozidle nemusíte, pokud:

 • jsou všechna kola opatřena pneumatikami umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu (typ „runflat“).
 • jsou vozidla vybavena prostředky pro bezdemontážní opravu pneumatiky umožňující nouzové dojetí. Toto platí pro osobní a nákladní vozidla do 3 500 kg uvedená do provozu před 15.9.2009 pouze se souhlasem výrobce nebo vozidla stejného typu, která se uvádí na trh jako nová bez náhradního kola. 

5.6. Registrační značka

 

Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla do místa určeného konstrukčním řešením vozidla tak, aby při provozu nedošlo k její ztrátě.

 

Na tabulku registrační ani do její těsné blízkosti nesmí být umístěny žádné nápisy nebo vyobrazení, které by narušili její čitelnost nebo rozlišovací schopnost.

 

Vozidlo nesmí být provozováno bez registrační značky, hrozí pokuta 5000 až 10000 Kč, odebrání řidičského průkazu až na jeden rok. Stejná je výše pokuty, pokud je značka překrytá, špinavá, nečitelná.