Cvičný test

Otázka č. 1 Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá držiteli řidičského oprávnění bezodkladně po ohlášení ztráty řidičského průkazu:


Otázka č. 2 Na základě řidičského oprávnění skupiny B:


Otázka č. 3 Které z následujících motorových vozidel smíte řídit na základě řidičského oprávnění skupiny C?


Otázka č. 4 Po dobu zadržení řidičského průkazu:


Otázka č. 5 Řidičský průkaz je neplatný, jestliže:


Otázka č. 6 Řidičský průkaz je neplatný, jestliže:


Otázka č. 7 Pokud je technickou prohlídkou vozidlo shledáno technicky nezpůsobilé :


Otázka č. 8 Řidičské oprávnění skupiny D + E není třeba k řízení jízdní soupravy složené z motorového vozidla, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny D, a přípojného vozidla:


Otázka č. 9 S řidičským oprávněním skupiny D smíte řídit jízdní soupravu za předpokladu, že k motorovému vozidlu, k jehož řízení řidičské oprávnění skupiny D opravňuje, připojíte:


Otázka č. 10 Řidičské oprávnění skupiny A opravňuje k řízení:


Otázka č. 11 Který z následujících motocyklů smíte řídit s řidičským oprávněním podskupiny A1?


Otázka č. 12 Závadou ve sjízdnosti silnice se rozumí taková změna v její sjízdnosti, kterou:


Otázka č. 13 Které z následujících motorových vozidel smíte řídit na základě řidičského oprávnění skupiny D:


Otázka č. 14 Změnu příjmení musí držitel řidičského průkazu oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nejpozději:


Otázka č. 15 Pokud držitel řidičského průkazu změní trvalý pobyt do obvodu jiné obce s rozšířenou působností, je povinen tuto skutečnost oznámit:


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi