Cvičný test

Otázka č. 1 Řidičský průkaz je neplatný, jestliže:


Otázka č. 2 Držitel řidičského průkazu:


Otázka č. 3 Řidičské oprávnění skupiny D lze udělit jen žadateli, který je držitelem řidičského oprávnění skupiny:


Otázka č. 4 Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá držiteli řidičského oprávnění bezodkladně po ohlášení poškození řidičského průkazu:


Otázka č. 5 Které z následujících motorových vozidel smíte řídit na základě řidičského oprávnění skupiny C:


Otázka č. 6 Řidičské oprávnění udělené pro skupinu C + E osobě, která je držitelem skupiny D, platí i pro:


Otázka č. 7 S řidičským oprávněním skupiny D smíte řídit jízdní soupravu za předpokladu, že k motorovému vozidlu, k jehož řízení řidičské oprávnění skupiny D opravňuje, připojíte:


Otázka č. 8 Které z následujících motorových vozidel smíte řídit s řidičským oprávněním skupiny B?


Otázka č. 9 Dálnice jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený:


Otázka č. 10 Pokud držitel řidičského průkazu změní trvalý pobyt do obvodu jiné obce s rozšířenou působností, je povinen tuto skutečnost oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností:


Otázka č. 11 Od řidiče motorového vozidla podezřelého ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, u kterého je důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení, je oprávněn vybrat kauci:


Otázka č. 12 Řidičské oprávnění udělené pro skupinu C + E osobě, která není držitelem skupiny D, platí i pro:


Otázka č. 13 Řídit motorové vozidlo určené pro přepravu osob, s dvaceti místy k sezení, jehož maximální přípustná hmotnost je 8000 kg, pouze na základě řidičského oprávnění skupiny C:


Otázka č. 14 Po dobu zadržení řidičského průkazu:


Otázka č. 15 Změna údajů, které jsou zaznamenávány v řidičském průkazu, se příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností oznamuje nejpozději:


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi