Cvičný test

Otázka č. 1 Který z následujících motocyklů nejste oprávněn(a) řídit na základě řidičského oprávnění podskupiny A1?


Otázka č. 2 S řidičským oprávněním skupiny B nesmíte řídit:


Otázka č. 3 Řidičské oprávnění skupiny A opravňuje k řízení:


Otázka č. 4 Závadou ve sjízdnosti silnice se rozumí taková změna v její sjízdnosti, kterou:


Otázka č. 5 Od řidiče motorového vozidla podezřelého ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, u kterého je důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení, je oprávněn vybrat kauci:


Otázka č. 6 Držitel řidičského oprávnění, který nepodléhá přísnějšímu režimu lékařských prohlídek, je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce:


Otázka č. 7 Evidence údajů o řidičích je vedena v registru řidičů, jehož správcem je:


Otázka č. 8 Změna údajů, které jsou zaznamenávány v řidičském průkazu, se příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností oznamuje nejpozději:


Otázka č. 9 Držitel řidičského průkazu:


Otázka č. 10 Pojišťovna má proti pojištěnému provozovateli vozidla právo na náhradu toho, co za něho plnila, jestliže prokáže, že:


Otázka č. 11 Pokud je technickou prohlídkou silničního vozidla shledána nebezpečná závada:


Otázka č. 12 Zelená karta:


Otázka č. 13 Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou:


Otázka č. 14 Dálnice jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený:


Otázka č. 15 Zničení řidičského průkazu je držitel řidičského oprávnění povinen:


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi