1.1 Pravidla provozu na pozemních komunikacích

V této kapitole si zopakujete základní znalosti z pravidel silničního provozu.
Jsou zde uvedena všechna ožehavá témata především z hlediska bezpečnosti provozu. Získané znalosti si poté můžete vyzkoušet v sekci „Cvičné otázky“.

Celkem:

 • 20 tématických celků
 • 25 cvičných otázek

1.2 Směr a způsob jízdy

Na pozemní komunikaci se jezdí vpravo a pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, při pravém okraji vozovky, pokud není stanoveno jinak.
Zvláštními okolnostmi je myšleno poškození silnice tj. výtluky nebo překážka v provozu.
Chybnou jízdou u středu vozovky řidič ztěžuje předjetí ostatním řidičům.

 

Na krajnici smí řidiči motorového vozidla vjet jen při zastavení a stání nebo, jestliže je to nutné, při objíždění, vyhýbání, odbočování nebo otáčení, přitom musí dbát zvýšené opatrnosti.

1.3 Jízda v jízdních pruzích

Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí v pravém jízdním pruhu.
V ostatních pruzích se smí jet jen při objíždění, předjíždění, otáčení a odbočování.

 

V obci na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič motor. vozidla užít kteréhokoliv jízdního pruhu.
Pokud by však řidič jedoucí v levém jízdním pruhu bránil v jízdě rychleji jedoucímu vozidlu, musí tento pruh co nejdříve uvolnit. (to neplatí, chce-li řidič odbočovat nebo se otáčet)

 

Řidič nákladního automobilu:

 • o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg
 • jízdní soupravy o délce více než 7 m
 • zvláštního mot. vozidla a motocyklu s nejvyšší povolenou rychlostí do 45 km/h

smí levý jízdní pruh užít jen při objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.

 

Tento řidič nákladního automobilu musí také na komunikaci o třech a více jízdních pruzích v jednom směru jízdy užít k jízdě výhradně dvou pruhů nejbližších k pravému okraji vozovky. ( ostatní pruhy smí užít jen při objíždění, otáčení nebo odbočování)

Na pozemní komunikaci o třech jízdních pruzích v jednom směru jízdy smí řidič přejíždět z levého pruhu do středního jen tehdy, neohrozí-li řidiče přejíždějícího do středního pruhu z pravého pruhu. (obdobně se postupuje na komunikaci o čtyřech a více pruzích)

1.4 Předjíždění

 

Předjíždí se vlevo.
Vpravo se předjíždí vozidlo, které mění směr jízdy vlevo a není-li již pochybnosti o dalším směru jeho jízdy.

 

Řidič při předjíždění musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ani omezit řidiče jedoucí za ním. Při zařazení se před vozidlo, které předjel, musí opět dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí jej opět omezit ani ohrozit.

 

Řidič nesmí předjíždět:

 • nemá-li před sebe bezpečný rozhled,
 • nemohl by se bezpečně zařadit před předjetá vozidla,
 • jestli-že by ohrozil nebo omezil protijedoucí řidiče, či ostatní účastníky provozu,
 • na přechodu pro chodce a bezprostředně před ním,
 • dává-li řidič vpředu jedoucího vozidla znamení o změně směru jízdy vlevo,
 • na železničním přejezdu a v těsné blízkosti před ním,
 • na křižovatce a v těsné blízkosti před ní, to však neplatí:
  • jde-li o předjíždění vpravo,
  • jde-li o předjíždění jízdních kol, mopedů a motocyklů bez postranního vozíku,
  • na hlavní pozemní komunikaci,
  • na křižovatce s řízeným provozem

1.5 Řidič nesmí

 

Řidič nesmí:

 • obtěžovat ostatní účastníky provozu nadměrným hlukem, znečišťování ovzduší, rozstřikováním kaluží, bláta nebo zbytečným ponecháním motoru v chodu u stojícího vozidla
 • při jízdě držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové či záznamové zařízení. Pozor, týká se to také psaní SMS.
 • kouřit při jízdě na motocyklu, na mopedu a na jízdním kole
 • přepravovat na druhém sedadle motocyklu osobu mladší 12 let

Řidič motorového vozidla o max. přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg, zvláštního vozidla nebo jízdní soupravy musí jet ze svahu se zařazeným rychlostním stupněm. Řidič vozidla do 3 500 kg tak musí učinit tehdy, vyžaduje-li to bezpečnost jízdy.

1.6 Rychlost jízdy

 

Rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem, smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled.
Každý umí šlápnout na plyn, ale ne každý pak již umí vzniklou situaci vyřešit.

 

Řidič musí předvídat, co je za zatáčkou? Úzký tunel, cyklista, sražené zvíře nebo něco jiného.

 

Řidič nesmí:

 • snížit náhle rychlost jízdy nebo náhle zastavit
 • omezovat plynulost provozu bezdůvodně pomalou jízdou, či pomalým předjížděním

 

Není-li dopravní značkou stanovená nejvyšší dovolená rychlost jiná, platí pro řidiče vozidel o celkové hmotnosti nepřesahující 3500 kg a pro řidiče autobusu tyto rychlostní limity:

 

v obci 50 km/h
v obci na dálnici 80 km/h
mimo obec 90 km/h
mimo obec na dálnici 130 km/h 

Na silnici pro motorová vozidla mimo obec můžete jet max. 110 km/h.

Jiné motorové vozidlo smí jet rychlostí nejvýše 80 km/h.
Při použití sněhových řetězů smí jet řidič nejvýše 50 km/h. 

1.7 Jízda ve zvláštních případech

Podél nástupního nebo ochranného ostrůvku se jezdí vpravo a je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Brání-li v jízdě vpravo překážka nebo je to bezpečnější s ohledem na rozměry vozidla či nákladu, smí se jet vlevo.

 

Taktéž podél tramvaje se jezdí vpravo, pokud není značkou „Objíždění tramvaje“ povolena jízda vlevo.

Na tramvajový pás v úrovni vozovky se smí v podélném směru vjet jen při:

 • objíždění
 • předjíždění
 • odbočování
 • otáčení
 • vjíždění na pozemní komunikaci

 

Tramvajový pás zvýšený nad nebo pod úroveň vozovky se smí přejíždět jen příčně, a to na místě k tomu přizpůsobeném. Při vjíždění na tramvajový pás nesmí řidič ohrozit ani omezit v jízdě tramvaj.
Za vozidlem hromadné dopravy osob, které zastavilo v obci v zastávce bez nástupního ostrůvku musí řidič jiného vozidla zastavit vozidlo. V jízdě smí pokračovat teprve tehdy, nehrozí-li již cestující, kteří nastupují nebo vystupují. Rozjedeme se tedy, až řidič tramvaje zavře dveře.

1.8 Vzdálenost mezi vozidly

 

Řidič vozidla jedoucí za jiným vozidlem musí ponechat za ním dostatečnou bezpečnostní vzdálenost, aby se mohl vyhnout srážce v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení vozidla, které jede před ním.

 

Pro odhad bezpečné vzdálenosti může posloužit metoda „dvou vteřin“. Je třeba si uvědomit,že brzdná dráha vozidla na suchém povrchu např. při 80 km/hod. je 57 m.

 

Řidič motorového vozidla, jeho přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, jízdní soupravy jejíž délka přesahuje 10 m, a zvláštního vozidla musí mimo obec zachovávat za vozidlem jedoucím před ním takovou vzdálenost, aby se předjíždějící vozidlo mohlo před něj bezpečně zařadit. To neplatí, připravuje-li se k předjíždění a při souběžné jízdě. 

1.9 Vyhýbání

Řidiči protijedoucích vozidel se vyhýbají vpravo, včas a v dostatečné míře.
Nemohou-li se bezpečně vyhnout, musí dát přednost v jízdě ten, na jehož straně jízdy je překážka nebo zúžená vozovka.

 

Při vyhýbání může řidič vjet i na krajnici, musí však dávat pozor, aby se krajnice pod vahou vozidla neutrhla. Taktéž vysoká tráva může zakrývat sráz do příkopu nebo vyvrácený patník.

 

Musí-li jeden z řidičů couvat, učiní tak ten, pro něhož je to snazší nebo méně nebezpečné.

1.10 Odbočování

Při odbočování na křižovatce nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci musí řidič dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit řidiče jedoucí za ním.

 

Před odbočováním vlevo se musí zařadit co nejdále vlevo v části vozovky určené pro jeho směr jízdy, aby umožnil ostatním řidičů předjetí zprava, pokud to komunikace umožňuje.

 

Řidič, který při odbočování opouští průběžný pruh, musí co nejdříve vjet na odbočovací pruh, kde teprve postupně snižuje rychlost jízdy a neomezuje tak plynulost v průběžném pruhu.

 

Řidič odbočující vlevo musí dát přednost v jízdě:

 • protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům
 • jezdcům na zvířeti
 • organizovaným útvarům chodců
 • průvodcům hnaných zvířat se zvířaty
 • tramvajím v obou směrech
 • vozidlům ve vyhrazeném jízdním pruhu

 

Řidič odbočující vpravo musí dát přednost v jízdě:

 • vozidlům ve vyhrazeném jízdním pruhu
 • tramvaji (pokud je dovolena jízda podél tramvaje vlevo)

 

Tramvaj, která při odbočování křižuje směr jízdy vozidla jedoucího po její pravé nebo levé straně a dává znamení o změně směru jízdy, má přednost v jízdě.
Pozor tedy hlavně v situacích, kdy tramvaj zajíždí např. na točnu nebo do vozovny. 

1.11 Vjíždění na pozemní komunikaci

Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům, jezdcům na zvířatech, organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty.
(Týká se to tedy parkovišť, výjezdu od čerpací stanice, ze dvora, z prostoru nemocnice, tábořiště. Povinnost dát přednost v jízdě vyplývá z ustanovení zákona, proto zde nemusí být značky „Dej přednost v jízdě“ nebo „Stůj dej přednost v jízdě“.)

 

Totéž platí i při vjíždění na jinou komunikaci:

 • z účelové komunikace 
 • stezky pro cyklisty
 • z obytné nebo pěší zóny

 

(Vyústění účelové pozemní komunikace může být označeno směrovými sloupky v červené barvě.)

Vozidla vjíždějící na pozemní komunikaci musí být předem očištěna, aby neznečišťovala komunikaci. 

1.12 Otáčení a couvání

Při otáčení platí obdobně ustanovení o odbočování a při otáčení na křižovatce ustanovení o jízdě křižovatkou.

 

Řidič se nesmí otáčet a couvat:

 • na nepřehledných nebo nebezpečných místech
 • na křižovatce s řízeným provozem a v její těsné blízkosti
 • na přechodu pro chodce
 • na přejezdu pro cyklisty
 • na železničním přejezdu a v jeho těsné blízkosti
 • v tunelu a jeho těsné blízkosti
 • v jednosměrné komunikaci, smí se však couvat do řady stojících vozidel

1.13 Zastavení a stání

Řidič smí zastavit a stát jen:

 • vpravo ve směru jízdy, v jednosměrné komunikaci vpravo i vlevo.
 • v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace, řidič vozidla do 3500 kg smí zastavit a stát kolmo nebo šikmo k okraji komunikace, musí však zůstat volný prostor pro jízdu ostatních vozidel.


V obci smí řidič zastavit (ne stát) ve druhé řadě, tzn. uvést vozidlo do klidu
k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo naložení či
složení nákladu.

 

Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3m pro každý

směr jízdy.

 

Při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3m pro oba
směry jízdy.


Řidič nesmí zastavit a stát:

 • v nepřehledné zatáčce a její těsné blízkosti
 • před nepřehledným vrcholem stoupání, na něm a za ním
 • na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5m před ním
 • na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5m před hranicí křižovatky a 5 m za ní (v obci lze stát na křižovatce tvaru „T“ na protější straně vyúsťující pozemní komunikace)
 • v připojovacím nebo odbočovacím pruhu
 • na železničním přejezdu, v podjezdu a v tunelu a ve vzdálenosti kratší než 15m před nimi a za nimi.
 • na mostě, tramvajovém pásu a silniční vegetaci
 • na vyhrazeném parkovišti ( to neplatí, jde-li o zastavení a stání, které nepřekročí dobu 3 minut a které neohrozí ostatní účastníky, popřípadě neomezí řidiče, pro něhož je parkoviště vyhrazeno).   

1.14 Železniční přejezdy

 

Před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může přejezd bezpečně přejet. (Pozor na přejezdy bez světelné signalizace).

 

Ve vzdálenosti:

 • 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km/hod.
 • 50 m před železničním přejezdem při jeho přejíždění (svítí-li přerušované bílé světlo) smí řidič jet rychlostí nejvýše 50 km/hod.

 

Při poruše vozidla odtlačíme vozidlo mimo trať, nemůžeme-li vozidlo utlačit, zkusíme zařadit „dvojku“ a bez spojky startujeme. Tímto způsobem „odhopsáme“ jen silou startéru.

 

Nelze-li vozidlo odstranit, pak neprodleně voláme linku 112, kde oznámíme hrozící nebezpečí, na jednu stranu tratě umístíme výstražný trojúhelník ( ve vzdálenost až 500 m) a na druhou stranu běžíme sami, abychom gesty varovali strojvedoucího.

 

Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd:

 • svítí-li přerušovaně červená světla na zabezpečovacím zařízení
 • je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku zařízení
 • sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory (I při již zcela zdvižených závorách musí řidič s přejetím přejezdu vyčkat až zhasnou červená výstražná světla. Může dojít k tomu, že budou závory opětovně sklopeny)
 • jel-li vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jeli slyšet houkání nebo pískání. (Svítí-li v této situaci přerušované bílé světlo, smí řidič vjet na přejezd, stále se však musí přesvědčit, že přejezd může přejet. Může zde dojít k poruše přejezdového zařízení, případně že lokomotiva se jen posunuje, stojí nebo couvá.)
 • dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem.
 • nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračovaní v jízdě. 

1.15 Znamení o změně směru jízdy

 

Znamení o změně směru jízdy musí řidič dávat včas před započetím jízdního úkonu.
Znamení směrovými světly ponechá řidič jen do doby ukončení změny směru jízdy.
Znamení o změně směru jízdy paží se dává jen před započetím jízdního úkonu.

Při vjíždění na kruhový objezd a jízdě po kruhovém objezdu řidič nedává znamení o změně směru jízdy (pokud nepřejíždí mezi pruhy).
Při vyjíždění z kruhového objezdu se musí dát znamení o změně směru jízdy.

 

Pokud začne optická i akustická signalizace zapnutého znamení o změně směru jízdy pracovat rychleji než obvykle, bude zřejmě prasklá jedna ze žárovek v přední či zadní směrovce. 

1.16 Jízda křižovatkou

 

Křižovatka nerozlišená dopravními značkami – dáváme přednost zprava.

 

Na křižovatce rozlišené dopravními značkami musíme dát řidič jedoucí po vedlejší pozemní komunikaci přednost v jízdě vozidlům na hlavní silnici. První rána by při nedání přednosti přišla zleva, proto se vždy nejdříve díváme vlevo, pak teprve vpravo, rozhlédnutí několikrát pro jistotu zopakujeme. Pokud nám brání v rozhledu zaparkovaní vozidla, kontejnery nebo nějaký náklad, opatrně na první rychlostní stupeň popojíždíme dopředu tak, aby nás ostatní řidiči mohli včas zpozorovat.

 

POZOR: Na značku „Stůj, dej přednost v jízdě“ musí řidič zastavit na takovém místě, odkud má do křižovatky náležitý rozhled. Řidič druhého vozidla musí po odjetí před ním stojícího vozidla popojet a znovu zastavit na místě, kde má rozhled.

 

Při vjíždění na kruhový objezd nedáváme znamení o změnu směru jízdy, při vyjíždění musíme dát znamení o změně směru jízdy.

 

Řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce. Svítí-li tedy např. na světelné řízené křižovatce zelené světlo „VOLNO“, avšak křižovatka je neprůjezdná, zůstaneme stát před světelným signalizačním zařízením. 

1.17 Dětská autosedačka

 

Řidič motorového vozidla je povinen přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a výška nepřevyšuje 150 cm, pouze za použití dětské autosedačky.

 

Dětskou autosedačku umístíme raději na zadní sedadla, která jsou bezpečnější.
Na předním sedadle vedle řidiče, které je vybaveno airbagem, který:

a) nebyl uveden mimo činnost (nelze vypnout do stavu OFF) nebo

b) byl uveden mimo činnost automaticky
nesmí být dítě v autosedačce přepravováno čelem proti směru jízdy.

 

Dětská autosedačka musí odpovídat hmotnosti dítěte a jeho tělesným rozměrům.

 

Řidič motorového vozidla je povinen přepravovat ve vozidle kategorie M1 a N1, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem a ve kterém jsou na zadním sedadle již umístěny 2 autosedačky a nedostatek místa neumožňuje umístit 3 autosedačku, třetí dítě starší 3 let a menší než 150 cm na zadním sedadle pouze, jeli dítě připoutáno bezpečnostním pásem.

 

Vysvětlivky:
M1 – vozidlo pro přepravu osob do 3500 kg, tj. osobní auta
N1, N2, N3 – vozidla pro přepravu nákladů lišící se dle největší přípustné hmotnosti, tj. nákl.auta. 

1.18 Alkohol a návykové látky

 

Řidič je povinen podrobit se na výzvu policisty, příslušníka vojenské polici, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře nebo strážníka obecní policie vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou.

 

Odbornému vyšetření se musí podrobit řidič, u něhož je orientační dechová zkouška na alkohol nebo test na přítomnost návykové látky (v odebraných slinách, stěr z kůže) pozitivní, popřípadě je z jeho chování zcela zřejmé, že je jimi ovlivněn. Pokud by řidič odmítl podrobit se vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem, hledí se na něj, jako by byl pod vlivem alkoholu.
Pokud se u řidiče zjistí přítomnost alkoholu nebo drogy, platí celé vyšetření dotyčný řidič, pokud ne, hradí náklady za vyšetření ten, kdo k němu vyzval.

 

Řidič nesmí:

 • požít alkoholický nápoj nebo užít návykovou látku během jízdy
 • řídit vozidlo nebo jet na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky nebo v takové době, kdy by mohl být ještě pod jejich vlivem

 

Pozor na „zbytkový alkohol“, řidič již nepociťuje jeho přítomnost a subjektivně se již necítí být alkoholem ovlivněn. Čas potřebný k odbourání alkoholu nebo návykové látky závisí na množství a druhu alkoholu nebo návykové látky, na psychické a fyzické kondici a hmotnosti.
 

1.19 Dopravní nehoda

 

Jak postupovat při dopravní nehodě:


1. Zajistit místo nehody

 • zastavit nejméně 50 m za havarovaným vozidlem, rozsvítit výstražná světla, obléknout výstražnou vestu, vzít lékárničku, výstražný trojúhelník, event. hasicí přístroj
 • umístit trojúhelník před místem nehody, vypnout zapalování, zajistit proti pohybu, dbát na vlastní bezpečnost

 

2. Život zachraňující úkony

 • zastavení silného krvácení – tlakový obvaz, prsty v ráně, výjimečně zaškrcovadlo
 • šetrné uvolnění dýchacích cest u bezvědomých – šetrný záklon hlavy, předsunutí dolní čelisti, rychlé zjištění stavu životních funkcí ostatních poraněných

 

3. Volání zdravotnické záchranné služby

Volat linku 155, případně 112, sdělit co se stalo, popsat charakter nehody, co nejpřesněji určit místo nehody, uvést počet postižených, věk a pohlaví, popis zranění a jejich stavu, sdělit své jméno a číslo telefonu.

 

4. Vyšetření

 • pohledem zjišťujeme dýchání, krvácení, polohu těla, výraz obličeje a jeho barvu,
 • poslechem dýchací šelesty, projevy postiženého (sténání apod.) případně reakci na oslovení,
 • pohmatem dýchací pohyby, bolest postižené oblasti, deformace, teplotu kůže, pot apod.

 

5. Vyprošťování

Jen hrozí-li další nebezpečí, je-li blokován přístup k dalším poraněným, nelze-li poskytnout první pomoc na místě (např. resuscitace), vyproštění provádět co nejšetrněji, pokud zraněný dýchá, vyčkat raději na profesionální složky.

 

6. Bezvědomí

Riziko udušení zapadlým kořenem jazyka, z úst odstranit volné ležící předměty, šetrně zaklonit hlavu, předsunout dolní čelist postiženého, v bezvědomí se zachovanými životními funkcemi uložit do stabilizované polohy a stále jej sledovat, neobnoví-li se dýchání nebo je dýchání nenormální (lapavé dechy) je třeba zahájit oživování nepřímou srdeční masáží a dýcháním z plic do plic.

 

7. Oživování /resuscitace

Zahájit nepřímou srdeční masáží, 30 stlačeními uprostřed hrudníku frekvencí 100/min., provést dva vdechy a pokračovat v rytmu 30 stlačení hrudníku: 2 vdechy, hrudník stlačovat do hloubky 4-5 cm, nemůže-li zachránce z nějakých důvodu provádět umělé vdechy, pak až do příjezdu zdravotnické záchranné služby provádí srdeční masáž frekvencí 100/min.

 

8. Úrazový šok

Nejčastější příznaky šoku – slabě hmatný tep, více než 100/min., zrychlené, povrchní dýchání, bledost, studený lepkavý pot, pocit žízně, netečnost, spavost

 

9. Zábrana šoku

Protišoková poloha se zvednutými dolními končetinami (autotransfúze) ošetření poranění, zajištění tepelné pohody, při pocitu žízně pouze svlažovat rty, nepodávat žádné léky, nedávat pít.

 

Záchranka 155

Policie 158

Hasiči 150

Tísňové volání 112 

1.20 Jak jednat při dopravní nehodě

Účastníci dopravní nehody jsou povinni ohlásit dopravní nehodu policii, pokud:

 • Došlo při dopravní nehodě k usmrcení nebo zranění osoby.
 • Došlo ke hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 100.000 Kč. (Tento limit se týká také vozidel služebních nebo v leasingu!).
 • Došlo ke hmotné škodě na majetku třetí osoby (např. zaparkovaných vozidlech, přilehlé nemovitosti apod.)
 • Došlo k poškození pozemní komunikace (svodidel, dopravní značky), obecně prospěšného zařízení ( např. zabezpečovací zařízení) nebo životního prostředí (únik provozní kapaliny vozidla.)
 • Účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

 

Dále jsou účastníci dopravní nehody povinni zdržet se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody, např. nesmí přemísťovat havarovaná vozidla. Je-li však nutné pozici těchto vozidel změnit, zejména je-li to nezbytné k vyproštění nebo ošetření zraněné osoby nebo k obnovení provozu na pozemních komunikacích, především provozu vozidel hromadné dopravy osob, musí vyznačit situaci a stopy a setrvat na místě dopravní nehody až do příchodu policisty nebo se na toto místo neprodleně vrátit po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo ohlášení dopravní nehody.


Menší nehoda bez policie

Účastníci dopravní nehody musí sepsat „společný záznam o dopravní nehodě“

 

Ten musí obsahovat tyto údaje:

 • Místo, datum a čas dopravní nehody (např.ulice, číslo silnice)
 • Jméno a příjmení, bydliště a telefon účastníků dopravní nehody
 • Zúčastněná vozidla – registrační značka, tovární značka, typ, rok výroby
 • Vlastník vozidla, pokud je jiný než provozovatel (řidič) a na jehož jméno je uzavřeno pojištění
 • Pojišťovnu, u níž je vozidlo pojištěno
 • Číslo zelené karty (nebo jiného dokladu o pojištění)
 • Příčina, průběh a následek dopravní nehody

 

Účastnící nehody musí záznam o dopravní nehodě podepsat a neprodleně předat pojistiteli, tj. především pojišťovně viníka nehody.

 

Pokud by účastnící dopravní nehody měli protichůdné výpovědi z hlediska zavinění nehody nebo odmítli spolupracovat při vyplňovaní záznamu o nehodě, je výhodné zajistit svědky nehody nebo zavolat policii.